Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do KP PSP Mrągowo

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3c Ustawy Prawo Budowlane montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej elektrycznej mocy nie większej niż 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątkiem dla tych urządzeń jest sytuacja, gdy urządzenia PV są montowane na budynku i ich wysokość będzie przekraczać 3m oraz na gruncie, gdy obszar jest wpisany do rejestru zabytków.

Instalacje o mocy większej niż 50 kW zawsze wymagają pozwolenia na budowę, bez względu na to, czy są montowane na budynku, czy na gruncie. Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem prac.

Zgłoszenie organom PSP

Natomiast do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej organom PSP zobowiązuje art. 56 ustawy:

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, (…) organy: (…)          4) Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. (…)1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Jeśli, więc nie zachodzi konieczność uzgadniania instalacji fotowoltaicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to właściciel takiej instalacji nie ma obowiązku zgłaszania jej organom PSP.

Uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych – kiedy jest wymagane ?

Podstawą w tym zakresie jest Ustawa Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt.3c (…) do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(…) projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Choć wydawać by się mogło, że odwołanie do Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej zmniejsza ilość obiektów podlegających uzgodnieniu, to tak nie jest. Każda instalacja PV o mocy powyżej 6,5 kW podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż., bez względu na to na jakim budynku się znajduje. Tak więc domy jednorodzinne, posiadające instalacje o takiej mocy, również nie są zwolnione z tego obowiązku. Wszystkie mikroinstalacje o mocy powyżej 6,5 kW trzeba uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz powiadomić Państwową Straż Pożarną o wykonaniu instalacji PV na danym budynku.